Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324-2012

Авторам

Вимоги до оформлення матеріалів до друку в науково-практичному журналі «Зернові продукти і комбікорми».

 1. Перелік супроводжуючих матеріалів:
  • лист про направлення статті до друку;
  • стаття.
 2. До статті додаються авторські довідки, з зазначенням даних про автора:
  • прізвище, ім’я та по-батькові (повністю);
  • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада;
  • повна службова адреса (з зазначенням поштового індексу)
  • адреса для листування (з зазначенням поштового індексу);
  • контактні телефони (з зазначенням коду міста), факс, e-mail.
 3. Текст статті повинен бути набраний на комп’ютері та представлений на електронному носії разом з роздрукованим в одному примірнику на папері формату А4 (297х210мм) або надіслано на електронну пошту allavm2015@gmail.com. Комп’ютерний набір в текстовому редакторі MS Word 97 або його більш пізніх версіях без форматування.
  • шрифт - Times New Roman, стиль – звичайний, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – одинарний;
  • поля: зверху та знизу, зліва та справа – 2,0 см;
  • колонтитули – 1,25 см;
  • мова видання - українська, англійська.
 4. Послідовність викладання матеріалу:
  • індекс УДК;
  • ініціали та прізвище авторів (не більше трьох), науковий ступінь, вчене звання, посада;
  • назва установи;
  • назва статті (прописними літерами);
  • розширена анотація (20-30 строк, кегель 9), ключові слова;
  • текст статті (введення, мета та задачі дослідження або аналізу, матеріали і методи,;
  • результати дослідження і їх обговорення, висновки);
  • список літератури;
  • адреса для листування (контактні телефони, факс, Е-mail);
  • через інтервал на англійській мові:
   • ініціали та прізвище авторів (не більше трьох), науковий ступінь, вчене звання, посада;
   • назва установи;
   • назва статті (прописними літерами);
   • розширена анотація (20-30 строк, кегель 9), ключові слова;
   • список список літератури.
 5. Таблиці наводяться в тексті. Назви окремих граф повинні бути стислі, без скорочень. Дані наведені в таблиці не повинні дублюватися в тексті.
 6. Графічні зображення, діаграми, схеми, фотографії, малюнки виконуються в градації чорного і представляються на окремих аркушах на звороті кожного зазначають номер, назву статті). Ілюстративний матеріал повинен бути чітким, наданий окремими файлами за форматами JPEG Image, TIFF, *bmp, COR5-9, Excel, Adobe PhotoShop 5, (resolution - 300 dpі.)
 7. Розмірність фізичних величин та хімічних показників має бути вказана в системі СІ.
 8. Список літератури надається в порядку цитування, відповідно до ДСТУ 7.1-84. Посилання на джерела в тексті у вигляді номерів у квадратних дужках. В оглядових статтях цитується не більше 30 джерел, в усіх інших – не більше 15.
 9. Матеріали статей проходять обов’язкове рецензування і при позитивному рішенні редколегії щодо їх друку вони надсилаються авторам для опрацювання в разі потреби. Датою надходження статті буде вважатися дата отримання редакцією переробленого варіанту. Матеріали з негативною рецензією не друкуються і не повертаються автору.
 10. Редакція залишає за собою право скорочення та редагування статей без узгодження з авторами. Періодичність випуску журналу - 6 разів на рік, обсяг і формат видання: 7 умовних друкарських аркушів, 600х840. Мова видання – українська, англійська.

Приклад оформлення статті.